Minimottagare

Teknik kan hjälpa människor med funktionsnedsättning till ett aktivt yrkesliv.

Uppkopplad hörapparat

Leverantören Shortlink hjälpte Comfort Audio att ut­ veckla världens minsta radiomottagare som kopplas till och spänningsförsörjs av en hörapparat. Den fångar upp och behandlar ljud innan det trådlöst når hörapparaten eller hörselimplantatet, samt filtrerar bort störande bakgrundsljud och förtydligar tal. Strömförbrukningen är bara 3 mA vid en volts matning, vilket möjliggör spän­ningsförsörjning direkt från hörapparatens lilla batteri.

Resultatet och responsen från kunden

Leverantören Shortlink hjälpte hörhjälpmedelstillverk­ aren Comfort Audio med systemarkitekturen kring hur de olika ingående delarna bäst skulle kommunicera med varandra samt vilka frekvensband och kodalgoritmer som är lämpligast för optimal systemprestanda. Hörsel­produkterna fångar upp och behandlar ljudet innan det trådlöst når hörapparaten eller hörselimplantatet. De filtrerar bort störande bakgrundsljud och förtydligar tal.

Resultatet blev världens minsta radiomottagare som kopplas till och strömförsörjs av ett hörselhjälpmedel. Den diskreta mottagaren kopplas digitalt in i hörapp­araten eller implantatet och ger användaren ett klart och rent ljud som bättre förmedlarnyanser, tonen och känslor i rösten hos den som talar. Räckvidden är mer än tillräcklig, upp till 25 meter trots den minimala form­faktorn, och strömförbrukningen är bara några få milliampere (3 mA) vid en volts matning, vilket är mycket bra i jämförelse med standardprodukter på marknaden. Det är också detta som möjliggör spännings­försörjning direkt från hörapparatens lilla batteri.
För många hörselskadade är dessa hjälp­medel skillnaden mellan ett aktivt yrkesliv och ett liv i utanförskap.

Bakgrund

I undervisning och vid möten är det extra viktigt att kunna höra vad läraren och personer omkring säger. För barn och vuxna med nedsatt hörsel som använder hörselhjälpmedel orsakar störande rumsekon och bakgrundsljud ofta stora problem. Comfort Audio har därför utvecklat ett system som filtrerar bort störande ljud och gör talet tydligare innan det når hörapparaten eller hörselimplantatet. Till hörapparaten behövde man en ytterst liten och mycket strömsnål radiomottagare med god känslighet även i stora hörsalar och som är diskret monterad direkt i en hörapparat eller ett implantat.

Ladda ner casebeskrivning för hörapparat, från Elmia Subcontractor 2018